Algemene voorwaarden

Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Auteursrecht/portretrecht
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.

Digitale bestanden
Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is de fotograaf niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Copyright
Het is niet toegestaan materiaal, beelden of teksten uit deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Vergoeding
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Factuur en betaling
Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Annulering
Bij een fotoshoot geldt dat als de opdracht binnen 24 uur voor de gereserveerde datum wordt geannuleerd, 50% van de fotoshoot in rekening wordt gebracht. Ook wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder wederhoor geldt dit tarief van 50% van de totale factuur.

Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.

Volg mijn blog via e-mail